INFORMACJE

Ogólne warunki sprzedaży w firmie SARIV Sp. z o.o.

 

1. Zakres obowiązywania warunków sprzedaży

Poniższe warunki sprzedaży obowiązują do wszystkich zawartych umów. Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejsze warunki umowy sprzedaży, nawet wtedy, gdy nie są one zgodne z jego własnymi warunkami zakupów.

2. Ceny

Cena jest uzależniona od ilości kupowanego towaru oraz indywidualnych rabatów klienta. Przy zakupie niepełnych opakowań cena może zostać powiększona o koszty manipulacyjne.

3. Zamówienia

 • Zamówienia akceptujemy w formie pisemnej (e-mail, komunikatory internetowe).
 • Dopuszczamy składanie zamówień telefonicznych, jednak nie bierzemy odpowiedzialności za powstałe błędy (dotyczy również zamówień przez SMS/MMS).
 • Po przyjęciu zamówienia Kupujący otrzymuje od działu handlowego Sariv oficjalne potwierdzenie drogą e-mailową, które należy skontrolować czy jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego (typ towaru, materiał, ilość, czas realizacji zamówienia). W przypadku braku reakcji w ciągu godziny potwierdzenie traktuje się jako zaakceptowane i przechodzi do realizacji. 
 • Zastrzegamy sobie możliwość różnic ilościowych w dostawie na poziomie +/- 2%
 • Stosowne atesty, certyfikaty czy deklaracje zgodności dołącza się do dostarczanego towaru, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zapytaniu ofertowym, umowie lub zamówieniu.
 • Zamówienia przyjęte przed godziną 12:00 będą realizowane w pierwszej kolejności.

4. Reklamacje

 • Klient ma prawo reklamować towar, który otrzymał niezgodnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia - dokumentem ZO (dotyczy ilości, jakości oraz asortymentu).
 • Reklamacje przyjmowane są tylko w formie pisemnej w postaci wypełnionego formularza reklamacyjnego wysłanego drogą e-mailową do opiekuna (kontakt znajduje się na fakturze).
 • W przypadku uwzględnienia reklamacji SARIV zobowiązuje się do uzupełnienia lub wymiany wadliwych wyrobów na wolne od wad, względnie wystawi fakturę korygującą.
 • SARIV nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie powstałe szkody, jeżeli Klient zastosował dostarczony asortyment niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Za usługę transportową, jej terminowość, jakość dostarczonej przesyłki oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia odpowiada Spedytor. Kupujący ma obowiązek ilościowego i jakościowego sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie dostawy.
 • W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń transportowych Kupujący ma obowiązek sporządzenia protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera firmy spedycyjnej i pilnego skontaktowania z działem sprzedaży SARIV.
 • Brak takiego zgłoszenia oznacza, że uznaje się przesyłkę za sprawdzoną i zgodną z dokumentami dostawy.
 • Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego od zapłaty pełnej należności wynikającej z dokumentów sprzedaży.
 • Koszty niezasadnej reklamacji zostaną przerzucone na przedsiębiorcę składającego reklamację.

5. Zwrot towarów

 • Zamiar dokonania zwrotu towaru musi być wcześniej uzgodniony i zaakceptowany z działem sprzedaży. Zwracany towar powinien być oryginalnie zapakowany oraz nie powinien nosić śladów użytkowania.
 • Koszty zwrotu towaru ponosi wyłącznie Kupujący.
 • Zwrotowi i wymianie nie podlega asortyment wykonany lub sprowadzony na indywidualne zamówienie Kupującego.

6. Warunki płatności

 • Formę oraz termin płatności ustala dział sprzedaży indywidualnie dla Kupującego.
 • Realizacja zamówień towarów niestandardowych, dokonywana jest po wpłaceniu zaliczki (przedpłata).

7. Wszelkie spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby SARIV Sp. z o.o.  (Prawem właściwym będzie prawo polskie.)

 

 

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.